Ansök om bidrag

Ansökningsperioden öppnar åter under hösten 2024.

Information

Av det belopp som föreningens ekonomiska verksamhet årligen genererar avsätts en betydande del till bidrag och stipendier. En gång om året - vanligen från mitten av oktober till slutet av januari - kan personer som är verksamma inom barnavården inom exempelvis Region Stockholm ansöka om bidrag till exempelvis studieresor, forskningsprojekt och kongressavgifter. Föreningen annonserar regelmässigt i Läkartidningen, Vårdfacket och Jordemodern i november-december om möjligheten att söka bidrag av föreningen. Vidare distribueras meddelanden på papper för uppsättning på anslagstavlor mm som kan läsas av berörda personer. Vidare distribueras meddelanden per mail för spridning till berörda personer.

I ansökningen ska anges projektets innehåll och uppläggning, ansökt belopp, tid för genomförande, om bidrag sökts från annat håll och sedvanliga personuppgifter om den sökande. Under ansökningstiden kan föreningens bidragsutskott hjälpa sökande med upplysningar i enskilda ansökningar. Ansökningarna prövas i mars av styrelsen mot ändamålet för verksamheten som därefter fattar beslut om vilka ansökningar som ska stödjas och till vilka bidragsnivåer. Eftersom det ansökta beloppet vanligtvis överstiger det tillgängliga beloppet prövas också ansökningarna mot varandra.

Förhandsbesked om bidrag kan inte lämnas och bidrag som inte utnyttjats kan inte utan styrelsens medgivande användas för annat ändamål eller flyttas till ett annat år.