Uppgifter

Föreningen har enligt 1 § stadgarna till uppgift att verka för en god barnavård genom att ekonomiskt understödja lämnandet av sakkunnig hjälp vid uppfödning och vård av späda barn, varvid särskild vikt skall läggas vid främjandet av naturlig uppfödning. Föreningen ser som sin uppgift att fördela tillgängliga medel bland de årliga ansökningarna om bidrag på sådant sätt att ändamålet på bästa sätt uppfylls, t ex att inhämta och sprida ny kunskap inom kärnområdena.

Föreningsmedlemmar

Föreningens medlemmar är till övervägande del personer som i sin yrkesverksamhet har anknytning till barnhälsovården, t ex läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och administratörer. Medlemmarna som väljs av årsmötet uppgår för närvarande till drygt 30 personer.

Styrelsen

Styrelsen består av nio personer som väljs av årsmötet för två år i taget och med fyra respektive fem personer vartannat år. På årsmötet föredras också årsredovisningen och beslutas också om styrelsens ansvarsfrihet enligt stadgarna. Styrelsen sammanträder normalt två gånger om året dels i samband med bedömning av inkomna bidragsansökningar och dels i samband med konstituering efter årsmötet där bl.a. frågor om firmateckning och fördelning av uppdrag behandlas. Styrelsen har under innevarande år följande sammansättning:

Namn Uppdrag
Mia Ahlberg ledamot
Britt-Marie Bjerver sekreterare
Andreas Blumenthal skattmästare
Lars Browaldh ordförande
Elisabeth Hjärtmyr ledamot
Agneta Jansson Roth ledamot
Anne Kihlström vice ordförande
Cecilia Zetterström ledamot
Mette Åkerhielm ledamot

Arbetsutskott

När styrelsen finner det lämpligt kan ett eller flera arbetsutskott utses för olika ändamål. Styrelsen har tillsatt ett arbetsutskott för behandling av ansökningar om bidrag och stipendier. I utskottet ingår Lars Browaldh, Elisabeth Hjärtmyr, Agneta Jansson Roth, Anne Kihlström, Mia Ahlberg, Mette Åkerhielm, Britt-Marie Bjerver och Cecilia Zetterström.
Styrelsen har även utsett ett arbetsutskott bestående av Britt-Marie Bjerver, Lars Browaldh, Andreas Blumenthal och Anne Kihlström för allmänna frågor.

Kanslifunktioner

Föreningens löpande administration handhas tillsammans med ordföranden av utsedda personer ur styrelsen enligt följande:

Britt-Marie Bjerver (kallelser, protokoll, meddelanden, bidragsadministration mm.).
Peter Blumenthal (webbansvarig).
Andreas Blumenthal (Ekonomiska frågor inkl placering av föreningens tillgångar, årsredovisningar, juridik).